top of page
Search
  • Pareto ry

Taloustiedekyselyn vastauksia

Tampereen yliopiston taloustieteen opiskelijoista enemmistö on ollut tyytyväinen ylipiston taloustieteen opetukseen, selviää Pareton toteuttamasta Taloustiedekyselystä. Samaan aikaan kuitenkin 71 % vastanneista kokee, ettei heidän antamaansa palautetta kursseista kuunnella tai oteta vakavasti. Taloustiedekahveilla esiin nousi ääriesimerkkinä erään peruskurssin yli 1000-sivuinen luentomateriaali, joka opiskelijoiden mielestä on kohtuuton opiskeltavaksi tenttiin. Enemmistö Taloustiedekyselyyn vastanneista pitää kuitenkin taloustieteen luentojen valmisteluja ja aikataulusta ammattitaitoisena sekä näkee opetushenkilökunnan motivaation olevan yleisilmeeltään hyvä.


Yli puolet kyselyyn vastanneista kokee, ettei oppiaineiden opinto-ohjaus ole ollut riittävää. Vastauksista ilmenee, että opiskelijat kaipaavat selkeämpää ohjeistusta kurssien suorittamisjärjestykseen ja tutkintoon edellytettäviin menetelmäopintoihin. Useat opiskelijat näkevät, että varsinkin opintojen ensimmäisenä vuonna tiedonsaanti em. seikoista on jäänyt vajaaksi.


Taloustiedekahveilla kävi tiistai-illan aikana yhteensä kolmisenkymmentä kuulijaa.


Pareton hallitus ehdotti, että taloustieteen opintosuunnan opintopolkua on selkeytettävä parantamalla informaation saatavuutta opintopolkuun. Kahveille osallistuneet opiskelijat ja henkilökunta totesivat yhdessä, että suositeltava opintopolku ja muut opintoja askarruttavat teemat olisi hyvä koota selkeämmin oppiaineen yliopiston kotisivuille ja saamaan vastaavat materiaalit myös Pareton kotisivuille sekä luoda some-kanaviin heposti löydettävät linkit niihin. Ratkaisuehdotus aiotaan toteuttaa.


Opiskelijat kaipaavat taloustieteen opetukseen lisää sovelluskursseja. Kiinnostavimpina kurssiteemoina esiin nostetaan behavioraalisen taloustieteen, rahatalouden ja kansainvälisen talouden teemat. Useat opiskelijat mainitsevat olevansa kiinnostuneita opiskelemaan nykyistä enemmän rahoituksen kursseja, jos niitä olisi tarjolla. Suurin osa opiskelijoista olisi valmis opiskelemaan sovelluskursseja tarvittaessa myös toisen yliopiston tarjoamina videoluentojen kautta. Tämänkaltaista yhteistyötä on tehty toistaiseksi ainakin joissakin maisterivaiheen opinnoissa.


"Opiskelijat ovat valmiit suorittamaan sovelluskursseja tarvittaessa myös toisen yliopiston tarjoamina videoluentojen kautta."

Taloustiedekahveilla opetustyöstä käydyssä keskustelussa opiskelijat totesivat yksiselitteisesti, että kurssien harjoitustehtävien ratkaisut tulisi olla saatavilla harjoituksien jälkeen Moodlesta. Vastaavanlainen ääni kuuluu myös Taloustiedekyselyn vastauksissa. Myös luentojen taltiointeja ja niiden laittamista saataville Moodleen kaivataan.


Enemmistö opiskelijoista on kiinnostunut suorittamaan poikkitieteellisiä case-harjoituksia, joissa eri opinalojen opiskelijat voisivat lyödä päänsä yhteen ja tarttua johonkin ajankohtaiseen ongelmaan ratkaistaakseen sen. Case-harjoitukset toisivat opintoihin myös lisää verkostoitumismahdollisuuksia sekä taloustieteen että muiden ainejärjestöjen oppilaiden kanssa, mitä vastaajat kaipaavat. Maalis-huhtikuussa järjestettävä Yritysappro 2017 vastaa tähän toiveeseen.


Vastaajat toivovat Pareton painottavan kopo-toiminnassaan sekä nykyisen kehittämistä että uuden luomista. Pareton järjestämiin vapaa-ajan tapahtumiin, kotimaan ja ulkomaan excursioihin valtaosa opiskelijoista on kiinnostunut osallistumaan. Suosituimpana kohteena pidetään tällä hetkellä Sveitsiä. Ulkomaan excursio saisi kustantaa noin 200 – 400 euroa, selviää vastauksista.


Taloustiedekyselyn tulokset käytiin tiistaina läpi Taloustiedekahveilla yhdessä opetushenkilökunnan kanssa. Vastauksia Taloustiedekysely 2017 keräsi yhteensä kolmekymmentä.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

Kommentare


Post: Blog2_Post
bottom of page