top of page
Search
  • Pareto ry

Vierailijan kynästä: Eläimelliset vaistot osakemarkkinoilla by Jukka Ilomäki & Hannu Laurila

John Maynard Keynes on todennut, että osakesijoittaja ei tyydy omaan arvioonsa sijoituksen tulevasta kehityksestä, vaan hän miettii, mitä muut sijoittajat ajattelevat kyseisestä sijoituskohteesta ja vieläpä sitä, mitä nuo muut mahtavat vielä muiden sijoittajien siitä ajattelevan. Keynes kutsuu tätä markkinakäsityksen syntyprosessia ”rahoitusmarkkinoiden kauneuskilpailuksi”, joka voidaan jakaa kahteen osaan, rationaalisiin korkeamman asteen uskomuksiin ja silkkaan markkinapsykologiaan. Jälkimmäistä osaa Keynes kutsuu Animal Spirits -ilmiöksi, eli vaistonvaraiseksi arvaukseksi osakkeen tulevasta kehityksestä.

Me suoritimme kokeellisen tutkimuksen, jolla pyrimme löytämään näyttöä Animal Spirits –ilmiöstä, kun ihmiset tekevät päätöksiä nopeasti vaihtuvassa tilanteissa. Kokeeseen osallistui 74 henkilöä, 20 osakemarkkina-ammattilaista ja 54 taloustieteen opiskelijaa, ja heidät jaettiin kahdeksaan ryhmään. Tehtävänä oli joko ostaa tai myydä tiettyä osaketta annetulla informaatiolla. Jokainen ryhmä muodosti oman osakemarkkinansa, ja osakkeen tasapainohinta määräytyi ryhmään kuuluvien koehenkilöiden vastausten keskiarvona. Ryhmän toinen puolikas sai yksityistä informaatioita osakkeen todellisesta arvosta ja toinen puolikas vain kaikille yhteistä julkista informaatiota. Koehenkilö sai osakkeen toteutuneen tuoton, jos hän ennusti oikein osakkeen seuraavan askeleen suunnan, eli jos hän ennusti osakkeen hinnan nousua/laskua, joka koetilanteessa simuloi ostoa/myyntiä. Kukin koehenkilö teki 24 ennustusta.

Tutkimuksen päätulos oli, että kaikista 8 koeryhmästä löytyi taloudellisesti vaikuttavaa ja tilastollisesti merkitsevää Animal Spirits -käyttäytymistä. Itse asiassa jokaisella 8 markkinalla syntyi osakekupla, ja ammattilais- ja opiskelijaryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa. Animal Spirits -ilmiö vähensi huomattavasti yksityistä informaatiota saaneiden koehenkilöiden tuottoja, mutta lisäsi hieman ei-informoitujen tuottoja odotetusta tuotosta. Toisin sanoen markkinakäyttäytymisen

vaistonvaraisuus näyttää olevan haitallinen tekijä osakekohtaiset markkinanäkymät hyvin tunteville sijoittajille, mutta hyödyllinen maallikkosijoittajille. Animal Spirits -ilmiö oli myös läsnä siitä huolimatta, että koetilanteessa koehenkilöt eivät voineet koordinoida päätöksiään eli muodostaa jaettua käsitystä markkinakehityksestä. Kyse on siis sijoittajan sisäsyntyisestä ilmiöstä.


Ilomäki J,, Laurila H., Animal Spirits in Financial Markets: Experimental Evidence. Journal of Behavioral and Experimental Finance (2018). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2018.08.005

102 views0 comments

Recent Posts

See All

Kesäkuulumisia - Kesätyökokemuksia opiskelijoilta

Kesän pian väistyessä alkaa olla aika siirtyä takaisin opiskelun pariin ja nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. Korona on kuitenkin vähentänyt sosiaalisten kontaktien määrää ja muiden opiskel

Vinkkejä kesäopiskeluihin

Kesä on jo ihan kulman takana ja siksi voisi olla hyvä hetki tutkia kesän opintovalikoimaa. Kesäopinnot voisi olla hyvä vaihtoehto, jos ei ole löytänyt kesätöitä, mutta aivan yhtä hyvä syy on vähentää

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page